Шановні депоненти,

08.09.2020
Звертаємо Вашу увагу, що відбулися зміни у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах. Пункт 8.10 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах викладено в новій редакції

«8.10. Переказ дивідендів та інших доходів, отриманих Депозитарною установою на користь Депонента від емітента цінного папера через депозитарну систему, провадиться Депозитарною установою у такому порядку і на таких умовах:

8.10.1. переказ відповідних сум здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів на поточний/інвестиційний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Депонент, який є фізичною особою-резидентом України, до здійснення такого переказу дивідендів (доходів) Депозитарною установою може звернутися до останньої із заявою про виплату дивідендів (доходів) (відповідної суми грошових коштів) шляхом його використання для цілей здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в його інтересах відповідно до договору на брокерське обслуговування, що укладений з СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»;

8.10.2. якщо Депозитарною установою переказ дивідендів (доходів) здійснюється одночасно на користь значної кількості депонентів Депозитарної установи, то строк переказу дивідендів (доходів) Депоненту може бути продовженим, але не більш як на 15 (п’ятнадцять) робочих днів. У разі відсутності в Депозитарної установи актуальних реквізитів поточного/інвестиційного рахунку Депонента, переказ дивідендів (доходів) здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Депонентом відповідної заяви для перерахування грошових коштів;

8.10.3. у разі виявлення бажання Депонентом отримати в гривні суми дивідендів (доходів), що виплачені в іноземній валюті, продаж такої валюти здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Депонента відповідної заяви через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком. Переказ Депоненту отриманої у гривні суми від продажу іноземної валюти Депонента здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з дати її зарахування на поточний рахунок Депозитарної установи;

8.10.4. у разі виявлення бажання Депонентом, який є нерезидентом, отримати в іноземній вільно конвертованій валюті суми дивідендів (доходів), що виплачені в гривні, купівля такої валюти здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Депонента відповідної заяви через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом продажу іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком. Переказ Депоненту отриманої в іноземній валюті суми, що придбана за рахунок гривні Депонента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з дати її зарахування на поточний рахунок Депозитарної установи;

8.10.5. заяви, що передбачені підпунктами 8.10.3 - 8.10.4, подаються Депонентом в довільній письмовій формі та повинні містити відомості про суми дивідендів (доходів), що мають бути використані Депозитарною установою для цілей, що визначені у відповідному підпункті, а у заяві, що передбачена підпунктом 8.10.4, Депонентом додатково повинно бути зазначено іноземну вільно конвертовану валюту, що має бути придбана.

Депозитарна установа не несе будь-якої відповідальності за невиконання заяв Депонента через відмову уповноваженого банка у проведенні відповідної операції. У такому разі отримані на користь Депонента дивіденди (доходи) виплачуються йому у тій валюті, в якій вони були отримані Депозитарною установою, протягом 1 (одного) робочого дня після спливу строку, передбаченого підпунктами 8.10.3 - 8.10.4 для виконання заяви Депонента; 

8.10.6. Депозитарна установа, якщо це буде вимагатися законодавством, утримає з дивідендів (доходів) Депонента суму податку за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, а також утримає суму, що дорівнює вартості банківських послуг, оплачених Депозитарною установою для здійснення переказу доходів Депоненту, у т.ч. пов’язаних з продажем та купівлею іноземної валюти;

8.10.7. Депонент, який є нерезидентом, погоджується з тим, що:

- для уникнення подвійного оподаткування Депонент має надати Депозитарній установі довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування, який передбачає звільнення від оподаткування в Україні відповідних дивідендів (доходів), або довідку від емітента (уповноваженого ним агента) про те, що при нарахуванні та виплаті такому нерезиденту дивідендів (доходів) функції податкового агента були виконані;

- за відсутності зазначених документів Депозитарна установа може утримати, якщо це вимагається законодавством, за рахунок дивідендів (доходів) Депонента податок за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, або за нижчою, якщо це передбачено міжнародним договором України і Депонент надав довідку про те, що він є резидентом відповідної країни, але не надав зазначеної вище довідки від емітента (уповноваженого ним агента), і у такому разі питання можливої переплати податку Депонент має вирішувати безпосередньо з фіскальними органами України;

- відповідно до законодавства України про валютне регулювання, при виплаті дивідендів (доходів) нерезиденту від такого нерезидента уповноваженими банками України можуть вимагатися певні документи щодо його інвестиційної діяльності в Україні і в такому разі Депозитарна установа зможе виконати переказ дивідендів (доходів) на поточний/інвестиційний рахунок Депонента лише після надання таких документів Депонентом.»

 

З повагою,
Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»